După 40 de ani petrecuți în învățământ, prof. univ. dr. Viorel Munteanu se poate mân­dri cu o carieră didactică ireproșabilă, măsura­tă atât în reușitele proprii, cât și în cele ale studenților pe care i-a îndrumat.

Profesia de dascăl a lui Viorel Munteanu este cu atât mai sensibilă cu cât studenții săi au nevoie nu doar de inițiere în cunoaștere, dar mai ales de încredere în talentul artistic. Ori pentru a excela în artă nu este suficient să cunoști teoriile muzicale, ci să descoperi acel registru pe care contribuția ta să îl înnobileze.

Este ceea ce face la clasă profesorul Viorel Munteanu: își învață studenții cum să înno­bileze muzica, cum să își pună amprenta, prin creațiile lor, asupra uneia dintre cele mai fru­moase forme de exprimare artistică.

Știința pe care le-o transmite este dublată de dragostea pentru fiecare dintre ei, precum și de responsabilitatea asumată că trebuie să aibă grijă de toți cei care îi cer îndrumarea.

Pentru stimularea actului de cercetare (cre­ație), Viorel Munteanu a creat, în luna octom­brie 2008, din resurse proprii, Bursa de Exce­lență ca- re îi poartă numele, în valoare de 1000 de euro. Primul laureat a fost studentul Costin Ciprian. Stimularea sa a fost dovedită prin par­ticiparea în anul universitar 2008 – 2009 la di­ferite concursuri internaționale, dar și la com­petiția „Gala Premiilor în Educație” (secțiunea „Studentul anului”) organizată de Fundația „Dinu Patriciu”.

Sprijin pentru artă

Din anul 2007, prof. Viorel Munteanu a inițiat proiectul InterART în România, primul pro­gram cultural național interuniversitar care interrelaționează tineri creatori.

Totodată dl. Munteanu a adus în școala de compoziție din lași preocuparea pentru formarea fiecărui student. A știut să vadă poten­țialul unic al studentului care a trecut pragul clasei sale, după cum el însuși mărturisește: „în activitatea de creație, ca îndrumător al tinerilor compozitori în formare, țin cont în permanență de structura interioară a fiecă­ruia dintre ei, de unicitatea fiecărei persona­lități în parte, unicitate ce stă la baza creării, pe parcursul anilor, a stilului componistic individual, definitoriu”.

Își cunoaște toți studenții – le știe numele, pa­siunile și primele mari reușite: Balae Aurel a compus, în anul I de facultate, „Cinci lieduri” pe versuri de George Popa; Harii Beniamin era în anul II când a creat „Ciclu de lieduri” pe ver­suri de Tudor Arghezi; Antal Bernadeta (anul II) a compus „Triptic” pe versuri de Edgar Alan Poe pentru mezzosoprană și pian, iar Teodora Popa, pe atunci în anul III, semnează „Glossa pentru violoncel și pian”.

Valorificarea lucrărilor stu­denților s-a produs și în ca­drul Festivalului Muzicii Românești din octombrie 2008, secțiunea acade­mică, pe care profesorul Viorei Munteanu a inițiat-o și coordonat-o încă din 2007, în calitate de Secre­tar al Filialei lași al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Pe lângă compozițiile studenților de la Iași, prezentate în recital de colegii de la Facultatea de Interpretare Instrumentală, în cadrul mani­festării au participat și clasele din București, Cluj și Chișinău, reunind, în acest proiect interuniversitar, principalele școli de compoziție românești, studenții confruntându-se, astfel, cu valoarea și specificul tuturor centrelor uni­versitare din țară.

În parteneriat cu Universitatea Națională de Muzică București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București, Universitatea Națională de Arte București, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Facultatea de Muzică din Piatra Neamț (pe care o patronează), Uniunea Com­pozitorilor și Muzicologilor din România, Filarmonica „Moldova” lași, Centrul Cultural German, Centrul pentru Cultură și Artă „Carmen Saeculare” din Piatra Neamț, Viorei Munteanu a inițiat, în anul 2007, proiectul InterART în Romania, din dorința de a stimula creativitatea și dialogul cultural. Succesul pro­iectului l-a determinat să caute parteneri și în străinătate, reluând unele manifestări la Con­servatorul din Würtzburg și la Festivalul „Musica Sacra dai Monde”, desfășurat în Germania.

Aceste prestații artistice cu totul deosebite din partea studenților au adus un plus de prestigiu Universității de Arte din lași. Așa s-a ajuns la Proiectul InterArt în Europa, în parteneriat cu universități, conservatoare și academii din Pescara, Tübingen, Solingen, Wuppertal, Istanbul, Larisa și Chișinău.

Unul dintre proiectele dragi prof. Viorel Munteanu este cel al participării studenților la interpretarea unor lucrări proprii.

Performanțe profesionale

Ținând cont că acest proiect este susținut mai mult în atelierele de interpretare decât la orele prevăzute în planul de învățământ, de ani de zile s-a realizat o bună practică a partici­pării compozitorului la ateliere.

Cele mai bune lucrări sunt introduse în pro­gramele claselor de interpretare, contribuind astfel la îmbogățirea repertoriului și la prezen­tarea creațiilor autohtone în manifestări de referință.

Studenții și cadrele didactice implicate în acest demers fac parte și din Centrul de Cercetare ,,Știința Muzicii”.

În cadrul ciclului de master, profesorul Viorel Munteanu susține cursurile de Compoziție și Tehnici de scriitură armonică și polifonică, ac­tivitatea didactică fiind adresată grupei de specializări din domeniile Compoziție (clasică și jazz-muzică ușoară), Muzicologie și Dirijat.

În anul universitar 2008 – 2009, prof. Viorel Munteanu a îndrumat 15 doctoranzi, fiind de­finitivate trei teze, cu avizul CNATDCU, și a publicat cinci compoziții camerale și simfo­nice, iar în proiectul Restitutio, a îngrijit și prefațat lucrările de tinerețe ale renumitului compozitor italian de origine română Roman Vlad.

Este coordonatorul proiectu-lui de cercetare „Factori psihologici ai interpretării muzicale” al doctorandei Dorina lușcă, realizat în cotutelă cu Universitatea Al.I. Cuza și totodată beneficiar al programului POSDRU „Dezvol­tarea oportunităților oferite doctoranzilor pentru traiectorii flexibile în cariera de cerce­tare”, finanțat de Fondul Social European.

Fundația „Dinu Patriciu”, Gala premiilor în educație